top of page

Quartz SAC FOOD PLUS 2 fedt er designet til at dække en bred vifte af fødevaresikre applikationer, der omfatter ekstreme temperaturer, våde og mættede miljøer, tungt belastede applikationer og hvor der er tilstedeværelse af støv og andre forurenende stoffer. Quartz FOOD PLUS 2 fedt indeholder ekstreme tryk / anti-slid additiver og PTFE for at give en høj grad af bæreevne. Velegnet til alle glidelejer og glidelejer samt glideflader. FOOD PLUS-sortimentet af fedt fås i NLGI nr. 2, 1 og 00.

Fremragende funktioner

· Brede ydeevneegenskaber muliggør standardisering til et produkt til de fleste fødevaresikre applikationer

· Giver langvarig smøring ved høje temperaturer og forlænger smøreintervallerne

· Fremragende slidstyrke, der forlænger komponentens levetid

· Enestående grad af vandmodstand, der giver varig smøring og beskytter mod korrosion

Quartz SAC Food Plus 2

135,00£Pris
 • SIDSTE REV. DATO : 13/03/16 ARK 1 af 3

  1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSEN OG SELSKABSNAVN

  PRODUKTNAVN:

  Kvartsfedt til hvid mad til maskiner

  PRODUKTKODE:

  60192

  FIRMANAVN:

  THAMES SMØREMIDLER LTD

  Garner Street

  Stoke on Trent

  ST4 7DE

  Tlf: +44 (0) 1782 745 678

  Fax: +44 (0) 1782 848 437

  e-mail: forespørgsler@thameslubricants.co.uk

  2. FAREIDENTIFIKATION

  Klassificering af stofblandingen

  Ikke klassificeret

  Klassificering i henhold til direktiv 67 / 584EEC

  Ikke klassificeret

  Klassificering i henhold til direktiv 1272/2008

  (GHS / CLP)

  Ikke klassificeret

  Mærkekrav

  Farepiktogrammer

  Ikke relevant

  Signalord

  Ikke relevant

  Fareerklæring

  Ikke relevant

  Sikkerhedssætninger

  Forebyggelse.

  Ikke relevant

  Respons.

  Ikke relevant

  Opbevaring.

  Ikke relevant

  Bortskaffelse

  Ikke relevant

  Stoffet opfylder kriterierne for PBT i henhold til

  Forordning (EF) nr. 1207/2006, bilag XIII

  Ingen

  Stoffet opfylder kriterierne for vPvB i henhold til forordning (EF) nr. 1207/2006, bilag XIII

  Ingen

  3. SAMMENSÆTNING / INFORMATION OM INDHOLDSSTOFFER

                            

  FARLIGE BESTANDDELER:

  Ikke farligt 1-100%

  Blanding af PAO med multifunktionelle tilsætningsstoffer

  Alle komponenter Tilladt i henhold til US 21 CFR 178.3570,178.3620 og 182 til brug ved tilfældig kontakt med fødevarer. H1

  4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

  ØJENKONTAKT

  Skyl øjet med rigeligt vand. Søg lægehjælp, hvis du har ømhed

  eller rødme vedvarer

  HUDKONTAKT:

  Vask huden med sæbe og vand. Hvis der er injiceret fedt under huden, skal du straks søge lægehjælp.

  INDTAGELSE:

  Fremkald ikke opkastning. Søg lægehjælp

  5. BRANDBEKÆMPELSE

  SLUKNINGSMIDLER:

  Brug vand Spray til at afkøle beholdere. Brug skum, tørt kemikalie, kuldioxid eller egnede slukningsmidler ..

  EKSPONERINGSFARE:

  Dette produkt kan medføre farlige røg ved brand.

  BESKYTTELSE FOR BRANDBEKÆMPER:

  Bær selvstændigt åndedrætsværn.

  6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

  PERSONLIGE FORHOLDSREGLER:

  Se afsnit 8 for detaljer om personlig beskyttelse.

  SPILD:

  Overføres til egnede beholdere til nyttiggørelse eller bortskaffelse.

  7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

  HÅNDTERING:

  Undgå direkte kontakt med stoffet.

  OPBEVARING:

  Opbevares på et køligt, godt ventileret sted

  8. EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIG BESKYTTELSE

  BESKYTTELSESUDSTYR:

  HÅNDBESKYTTELSE:

  PVC handsker

  ØJNEBESKYTTELSE:

  Brug godkendte beskyttelsesbriller

  KROPPSBESKYTTELSE:

  Normal arbejdstøj

  ÅNDEDRÆTSVÆRN:

  Normalt ikke påkrævet

  9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

  FYSISK TILSTAND:

  Glat klæbende stift fedt

  FARVE:

  Off White

  LUGT:

  Lugtfri.

  Smeltepunkt (° C):

  Smelter over 150

  FLASH POINT (PMCC) (° C):

  Overstige 200.

  LØSELIGHED I VAND (KG / M3):

  Uopløselig.

  DENSITET (KG / M3):

  0,82-0,85 (Målt som kg / liter)

  AUTO-BRANDFARLIGHED (ºC):

  Over 200.

  10. STABILITET OG REAKTIVITET

  STABILITET:

  Stabil under normale forhold.

  BETINGELSER, DER SKAL UNDGÅS:

  Varme.

  MATERIALER, DER SKAL UNDGÅS:

  Stærke oxidationsmidler.

  FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER:

  Forbrænding vil generere: røg, kuldioxid og kulilte

  11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

  AKUT FORGIFTNING

  Lav rækkefølge af akut toksicitet.

  12. MILJØOPLYSNINGER

  MOBILITET:

  Ikke-flygtig. Produktet absorberes dårligt i jord eller sedimenter.

  PERSISTENS OG NEDBRYDELIGHED:

  Kun let biologisk nedbrydeligt.

  BIO-AKKUMULERING:

  Produktet forventes ikke at bioakkumuleres.

  13. BORTSKAFFELSE ANBEFALINGER

  BORTSKAFFELSE AF PRODUKT:

  Bortskaffes på et reguleret losseplads eller anden metode til farligt eller giftigt affald. Bortskaffes i overensstemmelse med lokale og nationale regler.

  14. TRANSPORTOPLYSNINGER

  FN-KLASSE:

  Ikke klassificeret.

  ADR / RID - KLASSE:

  Ikke klassificeret.

  IMDG - KLASSE:

  Ikke klassificeret.

  IATA - KLASSE:

  Ikke klassificeret.

  15. OPLYSNINGER OM REGULERING

  FARE SYMBOLER:

  R-SÆTNINGER:

  Ingen væsentlig fare.

  INGEN.

 • Quartz SAC Food Plus 2

  Beskrivelse

  Quartz SAC FOOD PLUS 2 fedt er designet til at dække en bred vifte af fødevaresikre applikationer, der omfatter ekstreme temperaturer, våde og mættede miljøer, tungt belastede applikationer og hvor der er tilstedeværelse af støv og andre forurenende stoffer. Quartz FOOD PLUS 2 fedt indeholder ekstreme tryk / anti-slid additiver og PTFE for at give en høj grad af bæreevne. Velegnet til alle glidelejer og glidelejer samt glideflader. FOOD PLUS-sortimentet af fedt fås i NLGI nr. 2, 1 og 00.

  Fremragende funktioner

  · Brede ydeevneegenskaber muliggør standardisering til et produkt til de fleste fødevaresikre applikationer

  · Giver langvarig smøring ved høje temperaturer og forlænger smøreintervallerne

  · Fremragende slidstyrke, der forlænger komponentens levetid

  · Enestående grad af vandmodstand, der giver varig smøring og beskytter mod korrosion

  Brugsanvisning

  Quartz FOOD PLUS 2 kan påføres manuelt eller ved hjælp af en standard fedtpistol (400 g patroner er tilgængelige) eller via et centralt smøresystem, der er i stand til at pumpe et NLGI nr. 2 fedt Som med alle fedt, der bruges første gang, skal du kontrollere kompatibilitet med det påførte fedt og om nødvendigt rense lejer inden påføring. Som en generel regel skal du ligeledes være opmærksom på ikke at oversmøre og påføre den mængde fedt, der er anbefalet af lejeproducenten.

  Teknisk data

  Udseende - Off White klæbrig fedt NLGI Klassificering -2 Fortykningsmiddel - Aluminiumskompleks

  Faldpunkt (IP 132) -> 230oC

  Baseolie - En blanding af syntetiske olier Baseolie

  viskositet ved 40 ° C, cSt - 300

  Baseolie viskositet @ 100 ° C, cSt - 31

  Fast smøremiddel - Hvide smøremidler og PTFE

  Kobberkorrosion (IP112) - negativ

  Vandudvaskning (ASTM D1264) @ 38 oC - <1% maks.

  Dynamisk korrosionsbestandighed (EMCOR) (IP 220) - 0: 0

  Shell Four Ball (IP239) Svejsebelastning - 400 kg

  dN faktor - 500.000

  Driftstemperaturområde - -50oC til + 170oC

  Indholdet af dette datablad gives i god tro, men uden garanti.

bottom of page